Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Fitxar amb l’empremta dactilar és il·legal, i les empreses que ho fan seran multades