Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Licitació: Subministrament i instal·lació d’una impressora de tres dimensions destinada a l’Institut Mixt de Tecnologia Química